Б Районен съд
ургас
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА
АКТУАЛНО
ЗА КОНТАКТИ
ТАКСИ - РАЗМЕР И ПЛАЩАНЕ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СПРАВКИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И СЪДЕБНИ АКТОВЕ
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА ТЕКУЩАТА СЕДМИЦА
ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ
ПУБЛИЧНА ПРОДАН - ДСИ
ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
МЕДИАЦИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 Обща администрация    Административен секретар  
 Административен секретар

Име: Щилияна Нейчева

Стая № 15
Телефон: 878843 ,тел/факс 846160

Работно време: от  08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа

 

Съгласно "ПРАВИЛНИК за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища"

Чл. 10. (1) Административният секретар подпомага съдебния администратор при изпълнение на функциите му.

(2) За административен секретар се назначава лице, което е български гражданин, има завършено висше, полувисше или средно образование, с не по- малко от 5 години трудов стаж или стаж в съдебната система, не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано и притежава необходимите нравствени и професионални качества.
Чл. 11. Административният секретар:

1. организира работата на съдебните заседатели и осъществява връзка с тях;

2. приема жалби, сигнали и предложения;

3. организира приема на граждани от председателя на съда;

4. организира воденето и съхраняването на служебните досиета;

5. отговаря за съхранението на пари и ценности, приети като част от веществените доказателства по делата в нарочен сейф, находящ се в кабинета му; тези пари и ценности не могат да се ползват за цели извън процеса;

6. поддържа библиотеката на съда;

7. подрежда и съхранява всички документи, постъпващи в съда и изходящи от съда, които не се отнасят до образувани дела, като ги подрежда в следните папки:

а) годишни доклади;

б) статистически отчети;

в) заповеди във връзка с административната дейност на съда;

г) планове и проекти;

д) писма на Висшия съдебен съвет (ВСС);

е) писма и окръжни на Министерството на правосъдието;

ж) материали по избора и работата на съдебните заседатели;

з) протоколи от общите събрания;

и) жалби, сигнали и предложения;

к) други книжа;

8. изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и административното обслужване, възложени му от председателя на съда или от съдебния администратор.гр.Бургас ул.”Александровска “ № 101 ет.3; тел. +359 56 878855; факс +359 56 846160  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР