Б Районен съд
ургас
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА
Местонахождение
Съдебен район
Съдебни зали
Ръководство и структура
Магистрати
Съдебни заседатели
Дежурен граждански съдия
Съдии по вписванията
Съдебно изпълнителна служба
Обща администрация
Специализирана администрация
Информационен център
Етично поведение
Регистри и декларации по чл. 35 ОТ ЗПКОНПИ
Бюджет
АКТУАЛНО
ЗА КОНТАКТИ
ТАКСИ - РАЗМЕР И ПЛАЩАНЕ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СПРАВКИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И СЪДЕБНИ АКТОВЕ
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА ТЕКУЩАТА СЕДМИЦА
ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ
ПУБЛИЧНА ПРОДАН - ДСИ
ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
МЕДИАЦИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА    Дежурен граждански съдия  
 

Дежурният граждански съдия разглежда:

  • молби за назначаване на особен представител при извършване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни, когато интересите между тях и родителите са противоречиви;
  • молби за приемане и отказ от наследство;
  • молби за даване на разрешение за теглене на суми или извършване на сделки с имущество на поставени под пълно или ограничено запрещение лица.

  

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА СУМИ ПО ДЕТСКИ ВЛОГОВЕ
  • Надлежно попълнена молба, в която нея изрично се посочва сумата, за която се иска разрешение и нуждите на детето, за които тя ще се използва.За Ваше улеснение сме подготвили образец на молба, който можете да изтеглите от тук
  • Копие на спестовна книжка на детето;
  • Копие на удостоверение за раждане на детето;
  • Копие на документи за самоличност на родителите.

Съгласно Тарифа № 1 към Закона за държавните такси се събират следните такси:
25 лева  (двадесет и пет) лева за образуване на дело
 5 лева (пет) лева за съдебно удостоверение, в случай че е необходимо да представите такова пред банката

 

ОБРАЗЦИ

Искане за разрешение за сключване на сделка с имот, собственост на запретено лице

Искане за теглене на сума от запретено лице

Искане за изготвяне на справка за липса на образувани граждански и наказателни дела

Искане за издаване на удостоверение за прекратен брак

Искане за назначаване на особен представител на малолетно или непълнолетно дете

Молба за освобождаване от заплащане на държавна такса

Декларация за материално и гражданско състояние

Заявление за отказ от наследство

Декларация за отказ от наследствогр.Бургас ул.”Александровска “ № 101 ет.3; тел. +359 56 878855; факс +359 56 846160  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР