Б Районен съд
ургас
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА
Местонахождение
Съдебен район
Съдебни зали
Ръководство и структура
Магистрати
Съдебни заседатели
Дежурен граждански съдия
Съдии по вписванията
Съдебно изпълнителна служба
Обща администрация
Специализирана администрация
Информационен център
Етично поведение/ Декларации
Бюджет
АКТУАЛНО
ЗА КОНТАКТИ
ТАКСИ - РАЗМЕР И ПЛАЩАНЕ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СПРАВКИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И СЪДЕБНИ АКТОВЕ
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА ТЕКУЩАТА СЕДМИЦА
ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ
ПУБЛИЧНА ПРОДАН - ДСИ
ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
МЕДИАЦИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА    Дежурен граждански съдия  
 

Дежурният граждански съдия разглежда:

  • молби за назначаване на особен представител при извършване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни, когато интересите между тях и родителите са противоречиви;
  • молби за приемане и отказ от наследство;
  • молби за даване на разрешение за теглене на суми или извършване на сделки с имущество на поставени под пълно или ограничено запрещение лица.

  

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА СУМИ ПО ДЕТСКИ ВЛОГОВЕ
  • Надлежно попълнена молба, в която нея изрично се посочва сумата, за която се иска разрешение и нуждите на детето, за които тя ще се използва.За Ваше улеснение сме подготвили образец на молба, който можете да изтеглите от тук
  • Копие на спестовна книжка на детето;
  • Копие на удостоверение за раждане на детето;
  • Копие на документи за самоличност на родителите.

Съгласно Тарифа № 1 към Закона за държавните такси се събират следните такси:
25 лева  (двадесет и пет) лева за образуване на дело
 5 лева (пет) лева за съдебно удостоверение, в случай че е необходимо да представите такова пред банката

 

ОБРАЗЦИ

Заявление за назначаване на особен представител при извършване на сделки с имоти

Заявление за освобождаване от съдебни такси

Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние

Декларация за отказ от наследство

Заявление за вписване на отказ от наследство

Заявление за удостоверение за заведено дело

Заявление за удостоверение за прекратен брак

Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25 ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейностгр.Бургас ул.”Александровска “ № 101 ет.3; тел. +359 56 878855; факс +359 56 846160  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР