Б Районен съд
ургас
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА
Местонахождение
Съдебен район
Съдебни зали
Ръководство и структура
Магистрати
Съдебни заседатели
Дежурен граждански съдия
Съдии по вписванията
Съдебно изпълнителна служба
Обща администрация
Специализирана администрация
Информационен център
Етично поведение
Регистри и декларации по чл. 35 ОТ ЗПКОНПИ
Бюджет
АКТУАЛНО
ЗА КОНТАКТИ
ТАКСИ - РАЗМЕР И ПЛАЩАНЕ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СПРАВКИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И СЪДЕБНИ АКТОВЕ
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА ТЕКУЩАТА СЕДМИЦА
ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ
ПУБЛИЧНА ПРОДАН - ДСИ
ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
МЕДИАЦИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА    Съдебни заседатели  
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Общинският съвет – Бургас е отрил процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Бургас за мандат 2020 – 2024. Обявлението, съдържащо информация за изискванията, на които трябва да отговарят съдебните заседатели, както и необходимите документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Бургас -
https://burgascouncil.org/Novini-Vazhni-sobshcheniya/3704

 


Учебно помагало "Наръчник на съдебния заседател"

 В помощ на съдебните заседатели НИП разработи учебно помагало „Наръчник на съдебния заседател”. Автори на помагалото са Владимир Астарджиев - съдия в Апелативен съд София и съдиите от Софийския районен съд Иван Стоилов и Полина Величкова.
 Наръчникът съдържа основни понятия и принципи от наказателното право и процес, етични норми и изисквания за работата на съдебния заседател, както и информация за устройството на съдебната власт, статута на съдебния заседател и насоки за организация на работата му като член на съдебния състав.
 Разработването на помагалото е в изпълнение на отговорността на НИП съвместно със съдилищата да организира и провежда обучение на съдебните заседатели в началото на мандата им (чл. 73, ал. 6 от Закона за съдебната власт).
Със съдържанието на наръчника на съдебния заседател можете да се запознаете тук
(PDF / DOC) 

Публикувано на 23.06.2017 г.


 Вътрешни правила за организация на работата на съдебните заседатели при Районен съд - Бургас

 Публикувано на 10.02.2017 г.

 


СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
 УВАЖАЕМИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ,
 С настоящото Ви информираме, че съдебните заседатели, които не са присъствали на провелата се на 21 октомври 2016 г. работна среща, следва да попълнят и представят задължително в съда – Декларация по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт и Заявление за актуализиране на адрес, телефон, електронна поща, с което да заявят желанието/нежеланието си да бъдат призовавани чрез електронни съобщения. 
 Бланките на документи можете да изтеглите от страницата на съда - http://www.bourgasrc.court-bg.org/ или да ги получите от Административния секретар (стая № 15), Счетоводство (стая № 25), както и от съдебния секретар, обслужващ съответния състав.
От ръководството на Районен съд – Бургас
Публикувано на 26.10.2016 г.

РАБОТНА СРЕЩА СЪС СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
ПРИ РАЙОНЕН СЪД – БУРГАС
Работна среща със съдебните заседатели при Районен съд – Бургас се проведе на 21 октомври 2016 г. в сградата на Съдебната палата. Целта на срещата бе да се представят измененията в Закона за съдебната власт, приети с ДВ. бр. 63/9 август 2016 г., касаещи техните статут, начин на избор и възнаграждение. Съдебните заседатели бяха запознати с въведената в съда нова организация по отношение на случайното им разпределение по делата и организацията по призоваването им.
С презентацията от работната среща можете да се запознаете ТУК
С оглед улесняване на съдебните заседатели сме разработили образци на заявление, което следва да се попълва и депозира в съда при невъзможност за участие в съдебно заседание, заявление за информиране на съда при промяна на адрес, телефон и електронна поща, заявление за възстановяване на пътни разходи, както и декларация по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

 Необходимите заявления и декларации можете да изтеглите оттук:

 Декларация при възникване на обстоятелства

Заявление за възстановяване на пътни разходи

Заявление за невъзможност за явяване

Заявление при промяна на адрес, телефон и ел. поща


 

 

 

  

 ОБУЧЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

Националният институт на правосъдието провежда проучване на нуждите от обучение на съдебните заседатели.
Проучването е онлайн и е достъпно до 31 октомври 2016 г. на страницата на института, рубрика „Проучване на нуждите от обучение“ и на следния линк:
Обучение.
 На страницата на НИП, в рубриката „Съдебни заседатели“ са публикувани материали във връзка с дейността на съдебните заседатели. 
 Интернет страницата на Националният институт на правосъдието е
www.nij.bg.

 


 

 

 

   

Списък на освободени и възстановени съдебни заседатели 
при Районен съд - Бургас
 - актуален към 15.04.2019 г.

 

 

Списък на съдебните заседатели в Районен съд - Бургас
със състави и съдии - мандат 2014-2019 г.

 

 Съобщение за полагане на клетва на съдебните заседатели

 

  Списък на съдебните заседатели, одобрени от Общински съвет - Бургас, 2014 г.

 

Списък на съдебните заседатели, одобрени от Общински съвет - Камено, 2014 г.

 

Списък на съдебните заседатели, одобрени от Общински съвет - Созопол, 2014 г.

 

Списък на съдебните заседатели в Районен съд - Бургас - мандат 2009-2014 г.

 


 ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

 

График за провеждане на обучения на съдебните заседатели от мандат 2014-2019 г. 


"Първоначално обучение на съдебни заседатели" - презентация


 

Информация за правата и задълженията на съдебните заседатели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 гр.Бургас ул.”Александровска “ № 101 ет.3; тел. +359 56 878855; факс +359 56 846160  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР