Б Районен съд
ургас
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА
Местонахождение
Съдебен район
Съдебни зали
Ръководство и структура
Магистрати
Съдебни заседатели
Дежурен граждански съдия
Съдии по вписванията
Съдебно изпълнителна служба
Обща администрация
Специализирана администрация
Информационен център
Етично поведение
Регистри и декларации по чл. 35 ОТ ЗПКОНПИ
Бюджет
АКТУАЛНО
ЗА КОНТАКТИ
ТАКСИ - РАЗМЕР И ПЛАЩАНЕ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СПРАВКИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И СЪДЕБНИ АКТОВЕ
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА ТЕКУЩАТА СЕДМИЦА
ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ
ПУБЛИЧНА ПРОДАН - ДСИ
ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
МЕДИАЦИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА    Етично поведение  
 

 

ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ В РАЙОНЕН СЪД - БУРГАС

Нормите на етично поведение на магистрати и съдебни служители са регламентирани в:  

                 Кодекс на етично поведение на българските магистрати

                   Етичен кодекс на съдебните служители в Районен съд - Бургас

С оглед спазване нормите на етично поведение, професионална етика и предотвратяване на корупционни действия в Районен съд – Бургас са предприети следните мерки:

1.    Предоставена е възможност на гражданите да изпращат сигнали за наличие на корупционни действие в съда, които се докладват на Висшия съдебен съвет. Начинът за подаване на сигнали за корупция е регламентиран във Вътрешни правила за създаване на организацията за получаване на сигнали от граждани по повод наличие на корупционни действие в Районен съд – Бургас, с които можете да се запознаете тук.

2.    Назначена комисия за проверка и докладване на получени сигнали от граждани по повод наличие на корупционни действия в Районен съд – Бургас.
Комисията е в състав: Моника Яханаджиян -съдия в РС Бургас, Щилияна
Нейчева - Административен секретар, Димитрина Ковачева - Завеждащ служба
„Наказателно деловодство“ и резервен член Роса Кацарова – съдебен деловодител в служба "Гражданско деловодство".
Комисията извършва проверка на поставените кутии за сигнали за корупция ежеседмично и при наличие на сигнали за корупция ги изпраща на Комисията за борба с корупцията при Висшия съдебен съвет.
 
3.    Приети са Вътрешни правила за докладване на нарушения   на Етичния кодекс на съдебните служители в Районен съд – Бургас.
 
4.    Сформирана е Комисия за професионална етика в Районен съд – Бургас.
С решение на Общото събрание на Районен съд – Бургас от 03.02.2017 г. е
сформирана Комисия за професионална етика на Районен съд – Бургас. Комисията се състои от трима редовни члена и един резервен, както следва:
Председател: съдия Светлана Рачева-Янева, Членове: съдия Веселин Белев,
съдия Дарина Йорданова и резервен член съдия Анатоли Бобоков.
Мандатът на членовете на комисията е 4 години, като членовете й нямат право
да бъдат преизбирани за два последователни мандата.
 
Комисията за професионална етика има следните правомощия:
 
·        Предоставя становища в комисията „Професионална етика и превенция на корупцията“ на ВСС относно притежаваните нравствени качества на кандидатите за конкурсите за заемане на длъжност в органите на съдебната власт.
·        Извършва проверки за наличие на поведение, противоречащо на правилата за професионална етика и предоставя резултатите от проверката на съответния административен ръководител или на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията на ВСС“.
  
 

гр.Бургас ул.”Александровска “ № 101 ет.3; тел. +359 56 878855; факс +359 56 846160  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР