Б Районен съд
ургас
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА
АКТУАЛНО
ЗА КОНТАКТИ
ТАКСИ - РАЗМЕР И ПЛАЩАНЕ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СПРАВКИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И СЪДЕБНИ АКТОВЕ
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА ТЕКУЩАТА СЕДМИЦА
ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Електронно свидетелство за съдимост
Достъп до Единния портал за електронно правосъдие
Електронно призоваване
В помощ на хората с увредено зрение
ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ
ПУБЛИЧНА ПРОДАН - ДСИ
ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
МЕДИАЦИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ    В помощ на хората с увредено зрение  
 

Програма за незрящи улеснява достъпа до информация
в Районен съд – Бургас
 
 
От месец февруари 2012 г. достъпът до информация в Районен съд – Бургас е улеснен. Това бе постигнато посредством инсталирането на програмата SpeechLab 2.0, предоставена за ползване на съда от Програмата за развитие на съдебната система, в рамките на проект, осъществяван с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.
 
Как работи програмата SpeеchLab?
Програмата SpeechLab 2.0 е синтезатор за българска реч, разработен от Българската асоциация за компютърна лингвистика. SpeechLab преобразува въведен в компютъра текст в говор, като дава възможност за избор на тембър на гласа, скорост на четене, височина на гласа, както и записване на текст в аудио файл. В съда програмата позволява да се преобразуват текстове от съдебните актове – протоколи, разпореждания, решения и присъди в естествено звучащ аудио сигнал.
 
От кого може да се ползва програмата?
Програмата е подходяща за ползване от различен кръг потребители. От услугите на програмата могат да се възползват хора със зрителни увреждания, хора с леки слухови увреждания, неграмотни лица, възрастни хора, както и всички, които желаят да се запознаят със съдебните актове чрез трансформирането им от текстови в звуков файл.
 
Къде и как можете да ползвате програмата?
Районен съд – Бургас предоставя възможност на потребителите да ползват програмата на две работни места:
·        Информационен център – сградата на Районен съд – Бургас /партер/, където е осигурен достъп до информация и до съдебните актове както на Районен съд, така и на Окръжен съд – Бургас.
·        Стая за адвоката – сградата на Районен съд – Бургас, етаж ІІІ, стая 22.
С цел да улесни ползването на програмата, Районен съд – Бургас е обучил двама служители – съдебни деловодители от наказателно и гражданско деловодство, както и служителя в Информационния център, които подпомагат гражданите при ползването на програмата.
 
Ако желаете да се възползвате от услугите на програмата, моля да се обърнете към служителите в гражданско деловодство, наказателно деловодство, информационен център или системните администратори.гр.Бургас ул.”Александровска “ № 101 ет.3; тел. +359 56 878855; факс +359 56 846160  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР